FB

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Krtkův park s. r. o., IČO: 10790586, se sídlem K Měcholupům 777, Horní Měcholupy, 109 00 Praha (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce:
adresa: Krtkův park s. r. o., K Měcholupům 777, Horní Měcholupy, 109 00 Praha
email: info@krtkuvsvet.cz
telefon: 774 090 909
3. Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické
osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Shromažďované osobní údaje

1. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a vyplněním smlouvy, dotazníku či formuláře nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění
Vašich údajů na webových stránkách https://krtkuvsvet.cz/kontakty/

Prodej vstupného na pokladně bez evidence
Evidence úrazů plnění povinností správce parku
Akce, příměstské tábory identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy / konání akce
2. Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:
identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje o právních nárocích, audiovizuální
údaje, smluvní údaje, údaje o úrazech

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
c) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
a) výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při účasti na akci/příměstském táboru jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro průběh akce (jméno a kontaktní údaje, případně též IČ nebo DIČ);
b) oprávněný zájem správce;
c) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Údaje od osob mladších 18 let poskytuje jejich zákonný zástupce.
4. Mezi povinnosti správce patří poskytnutí Vašich údajů státním orgánům a soudům v souvislosti s trestním či jiným řízením nebo šetřením konkrétní události.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který je získal, a pro všechny další povolené související účely (například pokud jsou zapotřebí pro
obranu před nárokem vzneseným proti správci), konkrétně
a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od
ukončení smluvního vztahu).
b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí výše uvedené doby uchovávání osobních údajů správce Vaše osobní údaje vymaže či nevratným způsobem anonymizuje.
3. Pokud jsou údaje používány pro více účelů, správce je uchová, dokud neuplyne poslední lhůta, ale přestane je používat pro účel, jehož kratší lhůta již uplynula.
4. Přístup k vašim údajům je omezen pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel.

V. Předávání třetím osobám

1. Vaše osobní údaje mohou být předány třetím osobám, pokud bude zajištěno, že pro předání existuje právní důvod. Jedná se zejména o státní organizace, které ze zákona mají k těmto údajům přístup. Dále poskytujeme údaje pojišťovně v případě úrazu v parku, a dále našim smluvním partnerům na úrovni zpracovatelů nebo dalších správců.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vámi poskytnutých osobních údajů.
2. Veškeré vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech správce nebo našich subdodavatelů či obchodních partnerů nebo na zabezpečených fyzických nosičích těchto dat.
3. Správce užívá tzv. firewally pro IT systémy, které znemožňují neoprávněný přístup např. hackerů a trvale monitoruje přístupu k IT systémům pro účely zjištění a zastavení zneužití
poskytnutých osobních údajů.
4. Shromážděné údaje předáváme pouze v šifrované podobě.
5. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
6. Pokud jsme Vám poskytli heslo či pokud jste si určili heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek, odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla a dodržování dalších bezpečnostních postupů. Neodpovídáme za případné zneužití tohoto hesla.

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR,
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce info@krtkuvsvet.cz.
2. V případě, že se domníváte, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromí a osobního života nebo v rozporu s platnými
právními předpisy, zejména jsou-li uvedené údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, můžete:
a) požádat správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@krtkuvsvet.cz
b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@krtkuvsvet.cz, aby správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. opravením, doplněním nebo vymazáním osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Vás prostřednictvím e-mailu. Nevyhoví-li správce námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.
K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem
a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
2. Uživatelé, kteří prostřednictvím webových stránek či formulářů správce poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se správcem či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a správce jejich činnost nijak neřídí.
3. Znění těchto zásad může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně správce informuje uživatele e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 26. dubna 2021.

Pokud máte jakékoliv dotazy ve vztahu k našemu používání vašich údajů, kontaktujte nás prosím
na emailové adrese info@krtkuvsvet.cz.