FB

Návštěvní řád – Krtkův svět

Krtkův svět, rodinný rekreační park. Lesní park s lesní školkou, ve kterém se konají výstavy rostlin a jejich sázení.
Tento návštěvní řád (dále jen ,,Návštěvní řád‘‘) obsahuje úplné podmínky pro vstup do Krtkova světa, rekreačního parku.

I. Všeobecná ustanovení

1, Vymezení pojmů
•Akce = Představení či jiný nadstandardní program, který se bude pro Návštěvníky konat v prostorách Krtkova světa
•Atrakce = sofistikovaný soubor technických zařízení sloužících k aktivní zábavě a pobavení Návštěvníků, zábavní či herní prvky, hřiště, prolézačky a další zařízení a instalace sloužící k hrám, zábavě a sportu
•Dítě = osoba mladší 15 let
•Doprovod = osoba starší 18 let s plnou svéprávnosti, kterážto vstupuje do Krtkova světa spolu s Dítětem
•Krtkův svět = prostory rekreačního parku nesoucí označení Krtkův svět, rodinný rekreační park, s řadou Atrakcí, instalací, aktivit, hřišť, herních prvků či jiných zařízení určených k zábavě Návštěvníků, rovněž místa k pořádání představení, občerstvení a jiné instalace na adrese K Měcholupům 777, 109 00, Praha 10. Pod pojmem Krtkův svět se rozumí všechny návštěvní prostory v rámci parku, které jsou zpřístupněny veřejnosti a slouží pro provoz zábavních Atrakcí, zábavních a herních prvků, gastronomie, kulturních programů a dalších aktivit
Krtkův skleník = Unikátní projekt zaměřený na seznámení dětí s rostlinami a zvířaty, děti se zde učí poznávat rostliny a zvířátka, jakožto s nimi i pracovat v rámci dílniček, interaktivních a edukativních prvků
•Maskoti = osoby pohybující se v Krtkově světě převlečené do kostýmů představující oblíbené pohádkové hrdiny
•Návštěvník = každá osoba vstupující do prostoru Krtkova světa
•Odpovědná osoba = tzv. Manager on Duty, osoba oprávněná zastupovat Provozovatele ve věcech každodenního provozu Krtkova světa
•Operátor = proškolená osoba, kterážto je Pracovníkem Krtkova světa a zajišťuje provoz Atrakcí, komunikuje s Návštěvníky, provádí kontrolu vstupu na Atrakce apod.
•Pracovník Krtkova světa = osoba, kterážto je v zaměstnaneckém či jiném obdobném poměru vůči Provozovateli, čímž se rozumí i agenturní zaměstnanci, či kterážto byla Provozovatelem pověřena k výkonu určité činnosti v rámci Krtkova světa
•Provozovatel = společnost Bucinis.r.o., IČO: 19520671, se sídlem
K Měcholupům 777, 109 00 Praha 10, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
387831/MSPH
•Představení = soubor mluveného či zpívaného slova, hudby, tance, hereckého výkonu či jiné obdobné umělecké činnosti, prezentované v Krtkově světě
•Webové stránky = www.krtkuvsvet.cz
2, Provozovatelem Krtkova světa, jakož i občerstvení v hlavní budově Krtkova skleníku je Provozovatel.
3, Krtkův svět se rozkládá na ploše cca 20.000 m2 a obvyklá časová náročnost návštěvy je min. 5 hodin.
4, Kapacita Krtkova světa, kterou je Krtkův svět schopen pojmout za 1 den, je 2.500 Návštěvníků.
5, Kontaktní údaje Krtkova světa:
Adresa: K Měcholupům 777, 109 00, Praha 10
Telefon: + 420 774 090 909
Email: info@krtkuvsvet.cz, Web: www.krtkuvsvet.cz
6, Zakoupením vstupenky a/nebo vstupem do Krtkova světa bere Návštěvník na vědomí tento Návštěvní řád, zavazuje se chovat v souladu s ustanoveními tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů Pracovníků Krtkova světa. Návštěvní řád je Návštěvníkům k dispozici na pokladně Krtkova světa a na Webových stránkách

II. Návštěvní doba

1, Pobyt v Krtkově světě je možný pouze v čase otevírací doby Krtkova světa, která je zveřejněna na Webových stránkách a na pokladně Krtkova světa. Po vyhlášení výzvy k ukončení provozu Krtkova světa jsou Návštěvníci povinni do ukončení otevírací doby Krtkův svět opustit.
2, Provozovatel si vyhrazuje právo otevírací dobu Krtkova světa z provozních důvodů upravovat, tzn. prodlužovat nebo zkracovat, případně omezovat provoz jednotlivých Atrakcí, Představení či
jiných aktivit a prostor Krtkova světa. Návštěvníci jsou o této změně informováni u vstupu do Krtkova světa. Návštěvníkům nenáleží jakákoliv kompenzace či náhrada v případě, že otevírací doba Krtkova světa bude upravena.
3, Krtkův svět si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit prodej vstupenek a omezit vstup do Krtkova světa z důvodu naplnění jeho kapacity. V takovém případě zájemci o vstup do Krtkova světa nenáleží jakákoliv kompenzace či náhrada.
4, Krtkův svět umožňuje za předem domluvených podmínek individuální vstup do Krtkova světa mimo otevírací dobu. Krtkův svět umožňuje za předem domluvených podmínek také individuální rezervaci Atrakcí, Představení či jiných aktivit v rámci Krtkova světa, i mimo otevírací dobu. Více informací o takovémto individuálním vstupu či rezervaci naleznete v čl. XIV. tohoto Návštěvního řádu a na Webových stránkách.

III. Vstup, vstupné, vstupenky, rezervace

1, Vstupné se řídí platným ceníkem Krtkova světa, který je zveřejněn na Webových stránkách a rovněž na informační tabuli u pokladen Krtkova světa.
2, Vstup do prostor Krtkova světa je povolen pouze s platnou vstupenkou (zakoupenou na pokladně Krtkova světa nebo předem on-line v předprodejích u vybraných partnerů) podle aktuálního ceníku nebo jiným platným dokladem opravňujícím ke vstupu do Krtkova světa. Platnost vstupenky je vždy podřízena zveřejněné otevírací době Krtkova světa, a to datumově i časově. Platnost vstupenky nelze prodloužit, nestanoví-li Provozovatel jinak. Za platnou vstupenku se nepovažuje vstupenka zneužitá – např. dětský tarif využitý dospělou osobou, skupinový tarif, pokud nevstupuje skupina aj.
3, Vstup a pobyt v Krtkově světě je podmíněn dodržováním interních předpisů Provozovatele, instrukcí Pracovníků Krtkova světa, tohoto Návštěvního řádu a příslušných právních předpisů.
4, Pro vstup do Krtkova světa je vyžadováno oblečení vhodné pro aktivity v prostorách Krtkova světa. Návštěvník musí mít vždy rozpoznatelný obličej.
5, Vstupenka (vyjma dárkových poukazů) je označena unikátním čárovým kódem a lze ji pro vstup použít pouze jednou, po načtení zařízením Provozovatele ji nelze znovu použít pro vstup. Jakékoli duplikování vstupenky není povoleno. Návštěvník je povinen předložit vstupenku ke kontrole Pracovníkům Krtkova světa kdykoli na jejich žádost. Vstupenka není přenositelná na jinou osobu. Úhrada vstupenky za návštěvu Krtkova světa je nevratná. Vstupenky mohou být vyměněny, resp. úhrada může být vrácena pouze ve výjimečných případech a na základě uvážení Provozovatele.
6, Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po Návštěvních příplatek ke standardnímu vstupnému ve dnech, kdy se v Krtkově světě koná Akce. Výše příplatku bude Provozovatelem stanovena individuálně pro konkrétní Akci a bude vždy zveřejněna na pokladně Krtkova světa.
7, Provoz pokladny je od 9:00 do 19:00 hodin. Provozovatel pak může v zimní sezóně (říjen –duben) dobu provozu pokladen zkrátit.
8, Vstupenky do Krtkova světa jsou v prodeji nejpozději 60 minut před koncem otevírací doby.
9, Krtkův svět poskytuje výhody a slevy ze stanovené ceny vstupného individuálním Návštěvníkům i skupinám Návštěvníků. Bližší podmínky pro poskytnuti výhody a/nebo slevy jsou k dispozici na pokladně Krtkova světa a na Webových stránkách.
10, Děti smějí vstupovat do Krtkova světa pouze s Doprovodem, který je po celou dobu návštěvy Krtkova světa u za takové Dítě plně odpovědný. V případě organizovaných skupin odpovídá za pohyb Děti v Krtkově světě jejich Doprovod i v případě, že se členové skupiny pohybují po Krtkově světě samostatně. Krtkův park neodpovídá za bezpečnost Návštěvníků, kteří se vzdálí od skupiny nebo nedodržují pokyny Pracovníků Krtkova světa.
11, Vstupné zdarma platí pro: Dítě do 77 cm výšky, jednočlenný doprovod držitele průkazu ZTP/P. Pracovník Krtkova světa je oprávněn provést kontrolní přeměření výšky Dítěte.
12, Krátkodobé opuštění prostor Krtkova světa po uplatnění vstupenky je výjimečně možné po předchozí dohodě s Pracovníky Krtkova světa a po provedení kontrolního označení Návštěvníka, popř. jeho vstupenky.
13, Provozovatel je oprávněn odepřít vstup do Krtkova světa (nebo v průběhu návštěvy vykázat bez náhrady) osobám důvodně podezřelým z opilosti, osobám pod vlivem omamných prostředků nebo návykových látek, osobám v silně znečištěném oděvu, osobám, jež by svým zápachem či nevhodným chováním mohly ohrozit ostatní Návštěvníky, majetek Návštěvníků či Provozovatele a Pracovníky Krtkova světa. Posouzení tohoto stavu je zcela na uvážení Pracovníků Krtkova světa. Vykázaný Návštěvník musí podle pokynu Pracovníků Krtkova světa Krtkův svět bezodkladně opustit bez nároku na vrácení vstupného.
14. Do Krtkova světa a na veškeré související Atrakce a aktivity vstupuje každý Návštěvník na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

IV. Chování a pohyb v prostorách Krtkova světa

1, Provozovatel má právo stanovit, jaké osoby smějí vstoupit a používat jednotlivé Atrakce a případně za jakých podmínek, a to mj. na základě pokynů výrobce dané Atrakce. Podmínky vstupu jsou zejména stanoveny na základě výšky a věku Návštěvníků. Některé Atrakce smějí být Dětmi používány pouze za přítomnosti Doprovodu. Aktivní účast na Atrakcích a/nebo jiných aktivitách nemusí být dovolena osobám se zdravotním omezením jako např. osobám s kardiostimulátorem, těhotným ženám, osobám zdravotně hendikepovaným atp. Taková případná omezení jsou jasně uvedena u jednotlivých Atrakcí a/nebo jiných aktivit, popř. sdělena Operátorem.
2, Při účasti na Atrakcích a/nebo jiných aktivitách je Návštěvník povinen počínat si vždy opatrně a ohleduplně k ostatním Návštěvníkům a Pracovníkům Krtkova světa, dbát nařízení uvedených u jednotlivých Atrakcí a/nebo aktivit a bezvýhradně se řídit pokyny Pracovníků Krtkova světa.
3, Vedoucí návštěvnických skupin (hromadných, školních apod.) odpovídají za to, že se účastníci výpravy budou v Krtkově světě chovat v souladu s ustanoveními tohoto Návštěvního řádu. Dbají dále na to, aby nedošlo k úrazům zaviněnými členy skupiny. V tomto smyslu poučí skupinu před zahájením návštěvy Krtkova světa. Vedoucí skupiny jsou povinni svoji skupinu stále doprovázet a v případě potřeby spolupracovat s Pracovníky Krtkova světa. Je požadováno, aby nezletilé účastníky skupiny doprovázel odpovědný vedoucí skupiny (dozor) starší 18 let, kterýžto bude zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví takové skupiny nezletilých účastníků v souladu s příslušnými právními předpisy, zpravidla tedy jedna osoba dozoru na 25 nezletilých účastníků.
4. Vstup do Krtkova světa s kočárky je možný. Kočárky nesmějí být odkládány a parkovány tak, aby blokovaly komunikace, přístupy k Atrakcím, přístupy k únikovým východům či tvořily jakoukoliv jinou překážku či jinak obtěžovaly ostatní Návštěvníky. Děti v kočárcích musí být neustále pod dozorem. Odložené kočárky jsou Návštěvníci povinni zajistit.
5. Před vstupem do herní části Krtkova skleníku je Návštěvník povinen odložit na dobu své návštěvy veškerá zavazadla (batohy, tašky, deštníky, kufříky apod.) do uzamykatelných odkládacích skříněk umístěných v prvním patře Krtkova skleníku. Odkládací skříňky jsou Návštěvníkům k dispozici za vratnou zálohu, jejíž výše odpovídá ceně dle aktuálně platného ceníku, zveřejněného na pokladně v Krtkově skleníku. Vratná záloha bude Návštěvníkovi vrácena při vrácení příslušného klíče k odkládací skříňce. O tom, zda konkrétní předmět musí či nemusí být uložen v odkládací skříňce rozhoduje pověřený Pracovník Krtkova světa. Návštěvníci jsou povinni střežit si jimi vnesené předměty a zařízení jako jsou např. pokrývky hlavy, brýle, obuv, cennosti, telefony, přehrávače, kamery a jiná obdobná zařízení. Krtkův svět neodpovídá za případná poškození či ztrátu takových předmětů a zařízení za předpokladu, že nebudou uloženy v místě k tomu určeném, zejm. v uzamykatelné skříňce. Provozovatel si vyhrazuje právo na provedení prohlídky obsahu vnášených zavazadel za dodržení příslušných právních předpisů. Pokud prohlídku zavazadel Návštěvník odepře, vstup do Krtkova světa mu nebude umožněn.
6, Je zakázáno do prostor Krtkova světa vnášet ostré či jakkoli nebezpečné předměty, které mohou ohrozit bezpečnost ostatních osob. O nebezpečnosti předmětů má právo rozhodnout Pracovník Krtkova světa dle vlastního uvážení, kdy Pracovník Krtkova světa má právo odepřít osobě, kterážto bude mít takový předmět u sebe, přístup do Krtkova světa
7, Pořizování fotografií a jiných audiovizuálních záznamů v objektu Krtkova světa je povoleno výhradně pro soukromé účely. Místa, kde je pořizování fotografií a jiných audiovizuálních záznamů zakázáno, jsou označena Provozovatelem. V celých prostorách Krtkova světa je zakázáno používat stativy, selfie tyče a držáky, pomocná světla a jakkoliv omezovat pohyb ostatních Návštěvníků.
8, Neoprávněné použiti, přenos nebo reprodukce loga nebo ochranné známky Krtkova světa je zakázáno.
9, Pořizování fotografií a jiných audiovizuálních záznamů v Krtkově světě pro komerční, reklamní a jiné podobné účely se povoluje pouze na základě předchozí dohody s Provozovatelem Krtkova světa.
10, Odpovědnost Krtkova světa za případné škody vzniklé Návštěvníkům se řídí příslušnými právními předpisy.
11, Krtkův svět neodpovídá za odložené věci či jejich ztrátu, budou-li uloženy mimo prostory k tomu určené a nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou v důsledku porušení Návštěvního řádu a příslušných právních předpisů.
12, Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu své návštěvy v Krtkově světě chovat podle pravidel občanského soužiti tak, aby pobyt v Krtkově světě byl příjemným, bezpečným a bezstarostným zážitkem pro ně i ostatní Návštěvníky.
13, Ke všem Atrakcím, dekoracím, vybavení a jiným instalacím Krtkova světa, jsou Návštěvníci povinni se chovat s náležitou opatrnosti a obezřetnosti. Je zakázáno je jakkoliv poškozovat, odkládat na ně zavazadla, oděvy či jiné předměty. Při manipulaci s interaktivními instalacemi, popř. související technikou jsou Návštěvníci povinni postupovat v souladu s pokyny Pracovníků Krtkova světa, resp. instrukcemi a/nebo návody u nich umístěnými, zejména pak Atrakce používat k účelu, pro který jsou určeny, a to pouze takovým způsobem, aby neohrozili bezpečnost a zdraví nejen svoje, ale ani ostatních Návštěvníků, jakož ani nezpůsobili škody na jakémkoliv majetku.
14, Dojde-li Návštěvníkem k poškození Atrakce či jakékoliv instalace či majetku Provozovatele v rámci Krtkova světa, Provozovatel je oprávněn po něm požadovat uhrazení škody s tím spojené a takový Návštěvník může být Pracovníkem Krtkova světa vykázán z Krtkova světa bez nároku na vrácení vstupného.
15, Návštěvníci jsou povinni vždy uposlechnout pokynů Pracovníků Krtkova světa vydávaných zejména v souvislosti s ochranou Atrakcí a jiných instalací, technologií nebo z důvodu bezpečnosti Návštěvníků. Při neuposlechnuti pokynů vydaných v zájmu bezpečnosti Návštěvníků nebo z důvodu ochrany majetku bude Návštěvník z objektu Krtkova světa vykázán bez nároku na vrácení vstupného. Při opakovaném zjištění porušování tohoto Návštěvního řádu ze strany Návštěvníka může být takové osobě vstup do prostor Krtkova světa znemožněn na delší dobu či permanentně.

V. Atrakce, herní a zábavní prvky

1, Provozovatel je oprávněn bez náhrady vyřadit z provozu/užívání Atrakce či jejich části, které jsou poškozeny, v opravě, revizi, rekonstruovány, inovovány či je z jiných důvodů nelze bezpečně používat.
2, Provozovatel vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistil funkčnost všech Atrakcí během otevírací doby Krtkova světa. Provozovatel si však vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoliv přerušit jakoukoliv Atrakci, aktivitu či Představení v rámci Krtkova světa z bezpečnostních důvodů i bez předchozího upozornění Návštěvníkům, a to bez nároku na slevu či vrácení vstupného.
3, Vstup na veškeré Atrakce a herní prvky je na vlastní nebezpečí
4, Atrakce jsou v provozu o víkendech od dubna do října zpravidla v časech 11 – 18:30 h. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu a čas atrakcí měnit na základě počasí, návštěvnosti a dalších faktorů

VI. Vstup na atrakce a představení

1, Při vstupu na Atrakce jsou Návštěvníci povinni plně respektovat instrukce, pokyny a bezpečnostní či organizační pravidla specifická pro každou jednotlivou Atrakci, která jsou umístěna na informační tabuli u každé Atrakce, popř. které jsou jim sděleny Operátorem (zejména se jedná o podmínky vstupu na danou Atrakci, např. věk, výška, požadavek na Doprovod, zdravotní stav atd.). Operátor může odepřít vstup na Atrakci osobám, které odmítnou dodržovat takové instrukce, pokyny a/nebo pravidla, a které nebudou splňovat požadavky pro provoz dané Atrakce.
2, U některých Atrakcí je přísně zakázáno při vstupu na Atrakce mít u sebe předměty, které nejsou pevně spojené/bezpečně upevněné v/s oblečením či tělem osoby (např. brýle, čepice, šátky, šály, kabelky, příruční zavazadla, telefony, kamery, fotoaparáty, aj. příslušenství), kdy taková případná povinnost je uvedena na informační tabuli u příslušné Atrakce. Takové předměty a věci jsou Návštěvníci povinni ponechat na k tomu určeném místě u vstupu na Atrakci a vyzvednout je po opuštění Atrakce. Krtkův park nenese odpovědnost za případná poškození či ztrátu předmětů a věcí. V případě, že Návštěvník tento zákaz poruší a některé takové předměty či věci vezme na Atrakci, Provozovatel nenese odpovědnost za poškození/ztrátu těchto věcí a za újmy jimi způsobené.
3, Některé Atrakce mohou být omezeny s ohledem na hmotnost, výšku, věkový limit Návštěvníků, počet osob, způsob usazování a rozmístění osob pro dosažení optimálního vyvážení Atrakce apod.
4, Návštěvníci jsou povinni formovat fronty v prostorách k tomu určených, čekat na odbavení a po ukončení aktivity neprodleně opustit prostor Atrakce. Pokud si Návštěvník přeje zážitek z Atrakce opakovat, musí se znovu zařadit na konec fronty a dále postupovat dle předchozí věty.
5, Na Atrakcích je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje, kouřit, používat elektronické cigarety či prostředky pro nahřívání tabáku.
6, Pro osoby ZTP-P a jejich doprovod mohou být stanoveny zvláštní podmínky pro vstup na jednotlivé Atrakce. Bližší informace o těchto podmínkách poskytne na vyžádání Operátor nebo jiný Pracovník Krtkova světa.
7, Vstupy na Atrakce jsou pro Návštěvníky uzavírány tak, aby poslední jízdy/ aktivity bylo možné ukončit 30 min. před koncem otevírací doby Krtkova světa.
8, Návštěvníci Představení jsou povinni respektovat pokyny Pracovníků Krtkova světa.

VII. Povinnosti Návštěvníka Krtkova světa

Návštěvník je zejména povinen:
a. Chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování Krtkova světa, jeho Atrakcí, herních prvků, instalací, vybavení či jakéhokoliv jiného majetku Provozovatele či jiných osob, a dále je povinen v prostorách Krtkova světa zachovávat čistotu a pořádek.
b. Chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ostatních Návštěvníků a Pracovníků Krtkova světa.
c. Zacházet s interaktivními instalacemi ohleduplně a standardním způsobem, tzn. výhradně dle pokynů Pracovníků Krtkova světa a/nebo instrukcí uvedených na informačních tabulích umístěných v Krtkově světě.
d. Řídit se pokyny Pracovníků Krtkova světa. Při neuposlechnuti pokynu nebo zákazu vydaného v zájmu bezpečnosti Návštěvníků, ochrany Krtkova světa a Atrakcí, může být Návštěvník vykázán z Krtkova světa bez nároku na vrácení vstupného. Mimo to je každý Návštěvník odpovědný dle příslušných právních předpisů.
e. Bezodkladně nahlásit Pracovníkům Krtkova světa jakoukoliv závadu na Atrakcích a jiných zařízení.

VIII. Operátoři atrakcí

1, Operátor u jednotlivých Atrakcí dbá na dodržování tohoto Návštěvního řádu, instrukcí výrobce a dodavatele Atrakce a odpovídá za udržení pořádku v prostoru Atrakce. V případě porušení povinnosti uvedených v předchozí větě okamžitě zjedná nápravu.
2, Operátor dbá na to, aby Návštěvníci s Atrakcemi zacházeli vhodným způsobem dle pokynů Pracovníků Krtkova světa a instrukcí k jejich použiti. Operátor kontroluje, zda Návštěvníci, kteří vstupují na Atrakce, splňují podmínky výrobce Atrakce pro vstup na danou Atrakci.
3, Operátor na vyžádání nebo i z vlastní iniciativy napomáhá Návštěvníkovi při řešení problémů souvisejících s účasti či obsluhou Atrakcí či instalací, případně podá vysvětlující informace.
4, Operátor je oprávněn Návštěvníka, který porušuje tento Návštěvní řád, pokyny a/nebo instrukce k provozu jednotlivých Atrakcí či aktivit upozornit na tuto skutečnost, případně jej vyzvat ke zjednání nápravy.
5, Operátor má právo Návštěvníka, který podstatně nebo opakovaně porušuje tento Návštěvní řád, pokyny a/nebo instrukce k provozu jednotlivých Atrakcí či aktivit vykázat z prostoru Atrakce či Krtkova světa. V takovém případě nemá Návštěvník nárok na vrácení vstupného.
6, Operátor dohlíží na to, aby v prostorách Krtkova světa nebyly odloženy jakékoliv podezřelé předměty, které by vzbuzovaly obavu o bezpečnost Návštěvníků a v případě, že takové předměty budou v prostorách Krtkova světa přítomny, je oprávněn podniknout nezbytné kroky k jejich odstranění. V takovém případě nemá vlastník daného předmětu odloženého bez dozoru nárok na jakoukoliv kompenzaci či náhradu újmy, a to i v případě ukáže-li se, že takový předmět bezpečnost Návštěvníků neohrozil.
7, Operátor dohlíží na to, aby nedocházelo k blokování přístupů, komunikací a evakuačních cest či nouzových východů a je oprávněn učinit nezbytně nutné kroky pro odstranění takového blokování.
8, Operátor může určit pořadí ve kterém Návštěvníci Atrakci využijí

IX. Upozornění Provozovatele

1, Provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí (tj. např. živelnou pohromou, přírodní události, havárií, přerušením přívodu el. energie, výpadkem veřejných telekomunikačních síti, válečnou nebo teroristickou události, výpadkem serverů, výpadkem vybavení a technologií Krtkova světa, nutnosti aktualizace softwaru, konfigurace serveru apod.).
2, Provozovatel neodpovídá za škody způsobené třetími osobami, tj. např. za škody vzniklé výpadkem na straně poskytovatelů služeb nebo chováním jednotlivých Návštěvníků.
3, Náhrada škody vč. ušlého zisku v plné výši vzniklá na instalovaných Atrakcích nebo majetku Krtkova světa bude vymáhána po osobě, která ji způsobila, v souladu s příslušnými právními předpisy.
4, Návštěvníkům Krtkova světa se výslovně zakazuje:
a. Jakkoli poškozovat Atrakce, instalace, dekorace, objekty, vystavené předměty či jiný majetek umístěný v Krtkově světě
b. Pít vodu z Atrakcí, včetně bazénů a jezírek, neboť voda není pitná a je chemicky ošetřena.
c. vstupovat a koupat se v bazénech a jezírkách, jakož i vhazovat do nich jakékoliv předměty či mince.
d. Dotýkat se techniky a zařízení nebo s nimi jinak manipulovat či je přemisťovat.
e. Nerespektovat pokyny pro vstup a účast na Atrakcích, aktivitách či Představeních.
f. Poškozovat či jinak manipulovat s označením Atrakcí, aktivit či Představení.
g. Návštěvníci jsou povinni číst návody k jednotlivým Atrakcím, aby nedocházelo k poškozování Atrakcí z důvodu neznalosti a rovněž se nevystavovali nebezpečí úrazu.
h. Je zakázáno si hrát/manipulovat se zjevně poškozenými Atrakcemi, přičemž jakékoliv takové poškození či vady, je nutné bezodkladně nahlásit přítomnému Pracovníkovi Krtkova světa
i. V označených prostorách ochranné zóny Atrakcí běhat, skákat, klouzat se, házet předměty apod.
j. Otevírat okna a vyklánět se z nich, naklánět se přes zábradlí, sedat a stoupat na radiátory, zvedat/usazovat Děti na ochranná zábradlí nebo dekorace.
k. Psát nebo malovat po jakýchkoliv předmětech a částech Krtkova světa, zejm. Atrakcích, zdech, stěnách, dekoracích a stolech apod. nebo je jinak poškozovat.
l. Vstupovat do míst a ochranných zón Atrakcí, která nejsou přístupná veřejnosti nebo nejsou zjevně určena Návštěvníkům, popř. u kterých je uvedeno označení zákazu vstupu Návštěvníkům, zejm. z důvodu zachování bezpečnosti Návštěvníků a předcházení rizika úrazu.
m. Omezovat průchodnost komunikací a tras Krtkova světa, zejm. evakuačních tras a bezpečnostních východů.
n. Dotýkat se elektroinstalace nebo manipulovat s elektrickými přívody, signalizačními zařízeními, hasícími přístroji, bezpečnostními zařízeními apod.
o. Rušit hlukem ostatní Návštěvníky či probíhající program (zejm. reprodukovanou hudbou, používáním elektronických zařízení, hlasitými projevy apod.).
p. Vstupovat na dekorace, šplhat po konstrukcích, vstupovat na vyhrazené lávky a místa určená pouze pro Pracovníky Krtkova světa.
q. Vnášet do Krtkova světa vlastní jídlo, nápoje a/nebo jiné návykové látky jakéhokoliv druhu.
r. Odhazovat jakékoliv odpadky mimo odpadkové koše či jinak znečišťovat prostory Krtkova světa.
s. Manipulovat s otevřeným ohněm nebo světlem nebo používat zábavnou pyrotechniku.
t. Ve všech prostorách Krtkova světa vč. toalet, chodeb, schodišť a vstupních hal kouřit či užívat elektronické cigarety či jiná zařízení pro nahřívání tabáku s výjimkou míst k tomu určených.
u. Vstupovat do Krtkova světa s jakýmikoliv zvířaty s výjimkou řádně označených vodících a asistenčních psů. Doprovod těchto psů musí zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování prostor a vybavení Krtkova světa a obtěžování ostatních Návštěvníků. Není dovolen vstup vodících a asistenčních psů na Atrakce a do prostoru občerstvení.
v. Vstupovat do Krtkova světa s jízdními koly, koloběžkami, tříkolkami, kolečkovými bruslemi, vozíky, skateboardy a jinými transportními prostředky.
w. Vnášet a používat drony či jiné bezpilotní prostředky bez předchozího souhlasu Odpovědné osoby.
x. Vstupovat do Krtkova světa se zbraněmi nebo jakýmikoliv palnými, sečnými, bodnými zbraněmi či jejich napodobeninami, výbušninami všeho druhu, zápalnými a jinak nebezpečnými látkami nebo předměty, které jsou schopny způsobit škodu na majetku a lidském zdraví.
y. Poškozovat či odstraňovat bezpečnostní značky a/nebo vytyčovací bezpečnostní zábrany.
z. Odkládat zavazadla a jiné předměty mimo prostory k tomu určené a nechávat je v prostorách Krtkova světa bez dozoru.
aa. Jinak narušovat klid a pořádek v Krtkově světě.
bb. Vynášet majetek Krtkova světa mimo prostor Krtkova světa či s ním jinak manipulovat.
cc. V prostoru Krtkova světa kempovat, pořádat pikniky, oslavy či shromáždění, která nejsou výslovně povolená Provozovatelem.
dd. Bez předchozího souhlasu Provozovatele není dovoleno v prostorách Krtkova světa provozovat jakýkoliv prodej, konat veřejná shromáždění, prezentace, distribuovat materiály, vzorky, letáky a/nebo provádět průzkumy a ankety.

Porušení jakéhokoliv ze zákazů uvedených v tomto článku Návštěvního řádu je důvodem k vykázání takového Návštěvníka z Krtkova světa bez náhrady vstupného.

5. Ve vztahu k Atrakcím určeným zejména pro Děti dále platí že:
a. Na všech Atrakcích je nutno dodržovat všechny pokyny u nich uvedené.
b. Samostatný vstup na Atrakce je povolen zpravidla Dětem od 6 let, není-li u příslušné Atrakce uveden požadavek na vyšší věk.
c. Hry a aktivity jsou určeny těm, kteří vzhledem k věku a intelektu dovedou posoudit jejich možné důsledky.
d. Za chování Děti a následky jejich počínání je zodpovědný jejich Doprovod, v případě organizovaných skupin jejich dozor. To platí i v případě úrazu nebo poškození majetku Krtkova světa.
e. Je zakázáno jakkoli manipulovat se spínači elektrických rozvodů zařízení.
f. V prostoru herních prvků, zejména na stupních a v prostoru tunelů a/nebo domečků je nutno se pohybovat obezřetně a s maximální opatrnosti, dbát na výškové rozdíly stupňů a snížený
podhled.
g. Způsobí-li Návštěvník porušením tohoto Návštěvního řádu, příslušných právních předpisů nebo jinou nepřiměřenou činnosti Krtově parku škodu, bude mezi ním a Odpovědnou osobou sepsán protokol. Při neochotě Návštěvníka prokázat svou totožnost a sepsat protokol bude vyžádána asistence Policie ČR.

X. Bezpečnost, první pomoc, ztráty a nálezy

1, Návštěvník Krtkova světa je povinen se v prostorách Krtkova světa zdržet jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost svoji nebo jiných osob, anebo jakkoliv poškodit majetek, zařízení Krtkova světa, Atrakce, dekorace, vybavení, předměty, jakož i jakoukoliv techniku. Návštěvník je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné Návštěvníky. V opačném případě bude Návštěvník z Krtkova světa vykázán bez náhrady zaplacené vstupenky. Tím není dotčena Návštěvníkova odpovědnost za jakoukoliv újmu.
2, Pokud Návštěvník utrpí úraz nebo je stižen zdravotní indispozicí, je třeba bezodkladně kontaktovat Pracovníka Krtkova světa, který přivolá záchranou službu, popř. jinou lékařskou pomoc. O úrazu bude sepsán protokol s příslušným Pracovníkem Krtkova světa. V případě akutního úrazu, u kterého je nutný okamžitý zásah lékaře, lze Pracovníka Krtkova světa kontaktovat až po samostatném přivolání záchranné služby.
3, Zpozoruje-li Návštěvník zranění či zdravotní indispozici jakékoli osoby, uvědomí o tom bezodkladně Pracovníky Krtkova světa.
4, Jakoukoliv škodu na majetku Krtkova světa, vč. vad jednotlivých Atrakcí, či majetku Návštěvníků je nutné bezodkladně nahlásit přítomnému Pracovníkovi Krtkova světa.
5, Lékárnička vybavená pro první pomoc je k dispozici u Pracovníků Krtkova světa v prvním patře Krtkova skleníku.
6, V případě technické závady na některém zařízení Návštěvníci neprodleně ohlásí tuto skutečnost Pracovníkovi Krtkova světa.
7, V případě ztracení Dítěte Návštěvníci neprodleně ohlásí tuto skutečnost Pracovníkovi Krtkova světa. Děti budou předány v prostoru pokladny zákonnému zástupci či Doprovodu po předložení průkazu totožnosti.
8, Nalezené předměty se odevzdávají na pokladně Krtkova světa nebo Pracovníkům Krtkova světa. Nalezené předměty jsou následně předávány majiteli, pokud je možno jej identifikovat. Ztrátu lze nahlásit nebo se o případném nalezení informovat přímo na pokladně Krtkova světa. Nalezený předmět Pracovník Krtkova světa předá na základě přesné identifikace poptávaného předmětu a po předložení průkazu totožnosti.

XI. Požární ochrana, mimořádné a krizové situace, hygienické
požadavky
1, Při mimořádné situaci, vzniku požáru a nutné evakuaci objektu jsou Návštěvníci Krtkova světa povinni okamžitě podle pokynů Pracovníků Krtkova světa a/ prostory Krtkova světa po vyznačených evakuačních cestách. Vrátit se zpět do prostor Krtkova světa/na Atrakci po provedení evakuace je možné pouze s povolením Odpovědné osoby.
2, V případě poruchy, výpadku proudu či jiné mimořádné situace, kdy dojde k nestandardnímu chování či zastavení Atrakce je provedena nouzová evakuace Atrakce a jejich Návštěvníků. Návštěvníci se řídí pokyny Operátorů a Pracovníků Krtkova světa a za zvýšené opatrnosti opouštějí Atrakce.
3,.V případě mimořádné situace a následné evakuace blíže popsané v předchozím odstavci tohoto článku Návštěvního řádu nevzniká Návštěvníkům nárok na vrácení vstupného. V případě krátkodobé mimořádné situace je Návštěvníkovi umožněno dokončit návštěvu po skončení mimořádné situace.
4, Toalety a zázemí pro Návštěvníky jsou v prostoru Krtkova světa vyznačeny. Je přísně zakázáno vykonávat sanitární potřeby mimo k tomu určené prostory. Je zakázáno vhazovat do WC předměty, sanitární a hygienické potřeby, plenky, vlhčené ubrousky a jim podobné potřeby, které je možné likvidovat pouze v k tomu určených odpadkových koších.
5, Hygienickou péči o Děti je nutno vykonávat pouze na k tomu určených místech.

XII. Rezervace prostoru Krtkova světa

1, Krtkův svět nabízí pro Návštěvníky možnost rezervace prostoru Krtkova světa pro uzavřenou společnost za smluvených individuálních podmínek a na předem smluvený termín. Rezervace probíhá na základě telefonické, e-mailové nebo osobní objednávky.
2, Pro uzavřenou skupinu, která si prostor Krtkova světa zarezervuje, platí všechna ustanovení tohoto Návštěvního řádu.
3, Podmínky pro rezervaci prostoru Krtkova světa jsou sjednávány individuálně. Závaznost rezervace může být podmíněna úhradou nevratné finanční zálohy.

XIII. Ochrana osobních údajů

1, Správcem osobních údajů je Provozovatel.
2, Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku Provozovatele je prostor Krtkova světa monitorován kamerovým systémem se záznamem.
3, Každá osoba vstupující do Krtkova světa uděluje souhlas se zachycením a bezplatným využitím a šířením svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv fotografického materiálu a/nebo audiovizuálního záznamu pořízeného Provozovatelem v rámci zobrazení celého nebo části Krtkova světa, a to zejména přiměřeným způsobem pro dokumentární, umělecké účely, zpravodajské a reportážní účely, jakož i komunikační účely, zejm. na Webových stránkách a/nebo sociálních sítích Krtkova světa.

XIV. Závěrečná ustanovení

1, Tento Návštěvní řád a právní vztahy z něj vznikající nebo vyplývající z návštěvy Krtkova světa se řídí právním řádem České republiky.
2, K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha – Nové Město, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http:// ec.europa.eu/consumers/odr.
3, Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provoz Krtkova světa přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s okamžitou účinností. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo Návštěvní řád kdykoliv změnit, a to s účinností ke dni zveřejnění změny Návštěvního řádu, resp. jeho nového znění, na Webových stránkách.
4, Bude-li mít Provozovatel podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Návštěvníka může být Návštěvník bez náhrady vykázán z Krtkova světa.
5, Bližší informace ohledně Krtkova světa jsou zveřejněny na Webových stránkách a sociálních sítích.
6, Provozovatel nenese odpovědnost za zranění a škody vzniklé v důsledku porušení Návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, norem a nařízení.
7, Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky a zkušenosti z návštěvy na sociálních sítích Krtkova světa. V případě stížnosti na poskytované služby se mohou obrátit na příslušnou Odpovědnou osobu nebo na Provozovatele na e-mail: info@krtkuvsvet.cz
8, Tento Návštěvní řád vstupuje v platnost ke dni 1.10. 2023.
Bucini s.r.o.
Michal Merbs, jednatel