Návštěvní řád – Krtkův svět

Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky zábavního parku Krtkův svět, a to po celou dobu jejich návštěvy parku. Zakoupením vstupenky a vstupem do zábavního parku vyjadřuje návštěvník souhlas s níže uvedeným provozním řádem.

Provozovatel parku: Krtkův park s.r.o.,K Měcholupům 777, Horní Měcholupy, 109 00 Praha
Odpovědný vedoucí: Josef Roušal
IČO: 10790586, spisová značka: C 348531 vedená u Městského soudu v Praze

Provozní doba zábavního parku je uvedena na webových stránkách www.krtkuvsvet.cz a u vstupu do zábavního parku.

Pravidla vstupu do zábavního parku Krtkův svět:

 1. Zábavní park slouží ke hrám a relaxaci široké veřejnosti. Vstup a využívání herních prvků je výhradně na vlastní nebezpečí.1. Zábavní park je určen pro děti ve věku od 2 let. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí návštěvníka. Za dítě ručí rodič, odpovědný zástupce, či jiná osoba starší 18 let.
 2. Dětem mladším 15 let je vstup na hřiště a využívání herních prvků povoleno pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby, či jiné osoby starší 18 let.
 3. Do parku není povolen vstup osobám podnapilým, osobám pod vlivem omamných či psychotropních látek nebo osobám jinak narušujícím provoz parku či bezpečnost návštěvníků. Takové osoby mohou být provozovatelem z parku bezodkladně vykázány.
 4. Návštěvníci zábavního parku Krtkův svět berou na vědomí, že v areálu je instalovaný kamerový systém sloužící pro potřeby provozovatele parku a k zajištění bezpečnosti
  návštěvníků.
 5. Do zábavního parku je zakázán vstup se zvířaty.

Návštěvník zábavního parku Krtkův svět je povinen:

 1. Seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat.
 2. Chovat se v zábavním parku tak, aby nezpůsobil zranění sobě ani ostatním. Návštěvník je rovněž povinen udržovat čistotu a pořádek a nepoškozovat herní prvky ani jiné zařízení
  parku.
 3. Šetřit a chránit prostory i vybavení zábavního parku a udržovat v čistotě všechny prostory zábavního parku a v případě jejich znečištění je povinen uvést je do původního stavu
  nebo uhradit náklady na úklid.
 4. Dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy a dbát pravidel slušného chování.
 5. Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do zábavního parku. Provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu věcí, které nejsou odloženy na místech k tomu výslovně určených.

Návštěvníkům je zakázáno:

 1. Kouřit v prostorách zábavního parku. Zóna pro kuřáky je vyhrazena u vstupu do areálu, vyznačena v mapě. Zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety. Nedodržení těchto pokynů
  bude pokutováno částkou 2 500 Kč za každé jednotlivé porušení.
 2. Konzumovat a vnášet do zábavního parku vlastní jídlo a nápoje. Zábavní park nabízí širokou možnost výběru jak teplých jídel, tak nápojů.
 3. Ničit vybavení, herní prvky a mobiliář zábavního parku. Poškozovat stromy a trhat rostliny umístěné v areálu parku, včetně jejich částí, a zcizovat je (řízky, rouby, herbáře), vstupovat do
  záhonů, či je jinak poškozovat.
 4. Přinášet na herní prvky jídlo a pití.
 5. Vstupovat na herní prvky s oblečením se šňůrkami.
 6. Manipulovat s otevřeným ohněm mimo vyhrazená stanoviště.
 7. Přinášet do zábavního parku střelné zbraně, výbušniny, zábavnou pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost.
 8. Krmit zvířata vlastními potravinami, případně je rušit a jinak ohrožovat. Krmivo pro zvířata je možné zakoupit u pokladny nebo v automatech na krmivo. V parku se volně pohybují
  pávi, žádáme návštěvníky, aby je nekrmili a neplašili.
 9. Vstupovat s jízdními koly, koloběžkami, dětskými odrážedly, skateboardy, segwayi či podobnými zařízeními. Rovněž je zakázáno používat drony či jiná podobná zařízení
  bez předchozího souhlasu provozovatele.
 10. Vjíždět do areálu parku motorovými vozidly.
 11. Odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a znečišťovat herní prvky, hřiště a jeho okolí.
 12. Stanovat či nocovat v areálu parku mimo povolené dny a místa k tomuto účelu určená.
 13. Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy či jiné zásahy na herních prvcích, vybavení a zařízení dětského hřiště.
 14. Používat zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané. Provozovatel neručí za případné
  následky nesprávného či nevhodného užívání.
 15. Vstupovat na herní prvky v bezpečnostní helmě na kolo.
 16. Vstupovat na jednotlivé herní prvky, jestliže je herní prvek nebo jeho zařízení kluzké, mokré, namrzlé nebo se na něm vyskytuje závada, či se na něm nachází předměty, které by mohly
  ohrozit zdraví.
 17. Na Krtkových skákacích atrakcí a kuličkových bazénkách je přísný zákaz skákání salt vzhledem k velkému riziku vzniku zranění.
 18. Vstupovat do jezírek nebo naklánět se přes ploty, které jsou instalovány u jednotlivých jezírek. Při krmení ryb dbejte prosím pokynů na jednotlivých stanovištích. Krmení ryb je
  dovoleno pouze krmivem zakoupeným v areálu Krtkova světa.

Další pravidla:

 1. Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, má provozovatel právo ukončit vpouštění dalších osob do parku.
 2. Teplota herních prvků může být ovlivněna okolní teplotou a může znemožnit jejich bezpečné použití. Osoba vykonávající dozor dětí je povinna tuto okolnost zkontrolovat
  a případně dítěti zamezit vstup na herní prvek.
 3. Provozovatel nepřebírá zodpovědnost za předměty či oblečení odcizené z areálu zábavního parku ani z přilehlých odstavných plochách. Nalezené věci budou uloženy na pokladně po
  dobu 14 dnů a následně s nimi bude nakládáno dle zákona.
 4. Návštěvník svým vstupem do areálu parku dává svolení s pořizováním zvukových i obrazových záznamů své osoby, bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo
  prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy budou vždy viditelně označeny.
 5. Grilovací prostory jsou určeny pouze zákazníkům, kteří si daný prostor řádně objednali. V případě, že vyhrazená místa na grilování nejsou obsazena rezervací, může návštěvník
  tento prostor využít k odpočinku, nikoliv však ke grilování.
 6. Provozovat jakoukoli výdělečnou činnost v parku je možné pouze s předchozím souhlasem
  provozovatele.
 7. Povolená rychlost na všech odstavných plochách Krtkova světa je max. 7 km/hod. Provoz na odstavných plochách se řídí Zákonem o provozu na pozemních
  komunikacích a dále pak pokyny provozovatele odstavných ploch Krtkova světa.
 8. Řidiči a ostatní účastníci jsou povinni se řídit příkazy pracovníků, kteří zajišťuji správný a bezpečný provoz na parkovištích a odstavných plochách.
 9. Doba parkování na odstavných plochách Krtkova světa je omezena na dobu provozu Krtkova světa. Po ukončení provozní/otvírací doby se parkoviště a
  odstavné plochy uzavřou a mohou být znepřístupněny.
 10. Parkoviště i odstavné plochy Krtkova světa nejsou hlídány. Provozovatel Krtkova světa neručí za škody a poškození vzniklých na odstavných plochách.
 11. Je-li odstavná plocha opatřena systémem automatických závor pro vyjíždění a vjíždění do areálu, řídí se daná odstavná plocha aktuálním ceníkem služeb.
 12. Pro vstup do areálu Krtkova světa využívejte vždy pouze cesty k tomu určené.
 13. Parkoviště a odstavné plochy slouží pouze k parkování vozidel pro návštěvníky Krtkova světa.
 14. Je zakázáno využívat prostory parkovišť a odstavných ploch k provádění údržby vozidla nebo jeho opravy.
 15. Porušování provozního řádu může být postihováno pokutou dle obecných předpisů.
 16. V případě hrubého porušení návštěvního řádu nebo v případě ohrožování zdraví jiných návštěvníků parku si provozovatel vyhrazuje právo vykázat tuto osobu z parku a zamezit
  jejímu zpětnému vstupu. Při vykázání z parku z důvodu porušení návštěvního řádu se již zaplacené vstupné nevrací.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít park z provozních důvodů v případě nepřízně počasí (silný vítr, bouře), při technických poruchách a v jiných případech vyšší moci.
 18. V případě, že se setkáte s porušením tohoto provozního řádu, oznamte prosím neprodleně tuto skutečnost Městské policii na tel. 156 nebo Policii ČR na tel. 158.
 19. Prosíme, dodržujte pravidla uvedená u každého herního prvku a dbejte pokynů obsluhy.

Upozornění: Součástí Zábavního parku Krtkův svět nejsou lesní pozemky. Jejich začlenění do zábavního parku bylo Českou inspekcí životního prostředí zakázáno s tím, že by tím bylo poškozeno životní prostředí. Vstup na tyto pozemky je tak možný za stejných podmínek, jako do lesa.

Důležitá telefonní čísla:
Správa parku: 774 090 909
Tísňové volání: 112
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Městská policie: 156
Policie ČR: 158